1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. บทความประจำเดือนสิงหาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย (ชุมชนบ้านบุ  หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย)

บทความประจำเดือนสิงหาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย (ชุมชนบ้านบุ  หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย)

ชื่อบทความ : ชุมชนบ้านบุ  หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
พื้นที่ :  ตำบลจร เข้มาก   อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  : นางสาวรัชฤทัย    สมใจหวัง
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่

         จาการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักทั่วทุกประเทศและรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน  ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าไปเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยากลำบาก   และได้รับมอบหมายภารกิจ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน  Application U2T ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจ เกษตร พืช สัตว์ ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ เพื่อนำมาพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยังยืน    ในช่วงนี้ฤดูฝนพื้นที่ของภายในตำบลจรเข้มาก  ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกมันสำปะหลัง เเละทำนาปี  นาข้าวของชาวบ้านกำลังเขียวขจี สวยงาม อุดมสมบูรณ์   แต่บางพื้นที่ก็แห้งแล้ง

ภาพประกอบกิจกรรม

   

อื่นๆ

เมนู