ดิฉันนางสาวสรินยา กรุดประโคน ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ณ ปัจจุบัน ประชาชนที่เคยทำงาน ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่อุตสหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 1 ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อมาดำรงชีวิตต่อที่บ้านเกิด รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 นั้น โดยประชาชนเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อรอรักษาอาการ และเพื่อสังเกตอาการของโรคโควิด 19 โดยในแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเตรียมพร้อมในการรับผู้ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ามากักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ในแต่ละอำเภอ แจ้งในแต่ละตำบลสร้างศูนย์กักกันขึ้น โดยจะมีทีมแพทย์ ทีมผู้นำ และทีมงานอาสาสมัครผลัดเวรเข้ามาดูแลผู้ที่เข้ามากักตัว
            จากสถาณการณ์ข้างต้นนี้ พวกเราชาว U2T เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ทำการประชุม วางแผนเพื่อลงพื้นช่วยเหลือสถานกักกันในเบื้องต้น โดยการนำ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปร่ย์แลกอฮอล์และน้ำดื่ม มอบแกสถานกักกันทั้ง 6 ที่ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ และเรายังคงจำเดินกิจกรรมช่วยเหลือในครั้งต่อๆไป

จัดทำโดย

สรินยา   กรุดประโคน

อื่นๆ

เมนู