ID04 : วิถีชีวิตดั้งเดิม ของคนในท้องถิ่น อำเภอบ้านกรวด

ข้าพเจ้า นางสมฤทัย จงประโคน ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

               โดยในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ประชุมกับทีมงานผ่านทางออนไลน์ ในการจัดแจงแบ่งงานให้ โดยทำการแบ่งกลุ่มกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และเพื่อลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกด้วย โดยในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ได้ทำการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลลงใน Application U2T

Application U2T

               โดยการสำรวจในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจในกลุ่มของพืชในท้องถิ่น พืชที่มีหลักๆในท้องถิ่นเลยก็คือข้าว ข้าวเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของโลก ข้าวเป็นเมล็ดพืช พวกหญ้า มีใบยาวและบางเส้นใบเป็นแบบขนาน ต้นเป็นลำข้อและมีดอก ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ปลายยอดของแต่ละข้อจะมีก้านอ่อนเล็กๆ มากกว่า ก้านจะมีเมล็ดข้าวติดอยู่เป็นแถว มีเปลือกสีน้ำตาลหุ้มเมล็ดข้างใน ถ้าเขย่าเบาๆ จะทำให้ 5 ก้าน แต่ละเมล็ดหลุดจากช่อ เมล็ดข้างในจะหลุดออกจากเปลือกได้โดยการตำ หรือสีข้าว เมล็ดข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วทำให้สุกโดยการต้มหรือนึ่ง เพื่อรับประทานเป็นอาหาร ข้าวที่ปลูกกันในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ ข้าวไร่ ข้าวนาสวน และ ข้าวนาเมือง ข้าวทั้ง 3 ประเภท อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามคุณสมบัติ คือ ข้าวเหนียว และข้าวเจ้า ปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อปี เริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน ต้นข้าวสามารถโตได้ถึง 1–1.8 เมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก มีใบเรียว ยาว 50-100 เซนติเมตร และกว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ช่อดอกห้อยยาว 30-50 เซนติเมตร เมล็ดกินได้เป็นผลธัญพืชยาว 5-12 มิลลิเมตร และหนา 2-3 มิลลิเมตร

               สรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในApplication U2T ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นี้ พืชที่พบมากที่สุดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คือข้าว เพราะการปลูกข้าวเป็นทั้งอาชีพ และใช้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งพื้นที่ตำบลบ้านกรวดจะปลูกข้าวปีละครั้งคือเริ่มว่านข้าวช่วงพฤษภาคม และเก็บเกี้ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่ก็ยังมีบ้างส่วนที่ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งก็มีแหล่งน้ำที่เพียงพอให้ชาวบ้านได้ปลูกอีกด้วย

รูปกิจกรรมลงพื้นที่

วีดีโอประจำเดือนสิงหาคม 2564

อื่นๆ

เมนู