สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01
เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่12 บ้านสายโท 11 ใต้
ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ
จำนวน 76 คน

2. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน ร้อยละ
อายุ 7-14 ปี 0 0
 อายุ 15-20 ปี 0 0
 อายุ 21-25 ปี 0 0
 อายุ 26-35 ปี 3 3.947
 อายุ 36-59 ปี 38 50
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 35 46.05
ทั้งหมด 76 100

3. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ
คือ ศาสนาพุทธ

4. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 0 0
ประถมศึกษา 48 63.16
ปวช. 0 0
ปวส. 0 0
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 14.47
มัธยมศึกษาตอนปลาย 13 17.11
ปริญญาตรี 4 5.263
ปริญญาโท 0 0
ทั้งหมด 76 100

5. อาชีพ

อาชีพของท่าน จำนวน(คน) ร้อยละ
ว่างงาน/ไม่มีงานทํา 4 5.263
 ทํานา 27 35.53
 ทําไร่ 20 26.32
 ทําสวน 4 5.263
 เลี้ยงสัตว์ 3 3.947
 รับจ้างทั่วไป/บริการ 9 11.84
 ทํางานบ้าน 0 0
 กรรมกร 0 0
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 6.579
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 1.316
 รับราชการ 3 3.947
 รัฐวิสาหกิจ 0 0
 พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 0 0
 นักเรียน/นักศึกษา 0 0
 อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 76 100

6.กลุ่มเปราะบาง

ในครัวเรือนของท่านมีกลุ่มเปราะบาง จำนวน(คน) ร้อยละ
 ผู้ป่วยติดเตียง 0 0
 ผู้ที่อยู่ชายแดน 0 0
 คนไร้สัญชาติ 0 0
 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 0 0
 เด็กกำพร้า 0 0
 อื่นๆ 0 0
 ไม่มี 76 100
ทั้งหมด 76 100

7.อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน

อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
เกษตรกร 36 45.57
เลี้ยงสัตว์ 1 1.266
รับจ้างทั่วไป 9 11.39
ค้าขาย 3 3.797
รับราชการ 3 3.797
เงินเดือนผู้สูงอายุ 3 3.797
ธุรกิจส่วนตัว 1 1.266
มีคนส่งเงินให้ใช้ 3 3.797
ไม่มีคำตอบ 20 25.32
ทั้งหมด 79 100

8.ประเภทของการผลิต

ประเภทของการผลิต ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก จำนวน(คน) ร้อยละ
ทํานา 27 23.48
 ทําไร่ (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก)… ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง 35 30.43
 ทําสวน (ระบุชนิดต้นไม้/พืชที่ปลูก)… สวนยางพารา, มะนาว 16 13.91
 เลี้ยงสัตว์(ระบุสัตว์ที่เลี้ยง)… วัว, ไก่ 15 13.04
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ระบุประเภทของอุตสาหกรรม)… ไม่มี 0 0
 ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ระบุ). … ผ้าไหม 0 0
 อื่นๆ รับจ้างทั่วไป, ขายลอตเตอรี่, ซ่อมรถ 9 7.826
ไม่มีคำตอบ 13 11.3
ทั้งหมด 115 100

9.เป้าหมายการผลิต

เป้าหมายการผลิต จำนวน(คน) ร้อยละ
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค 9 10.47
เพื่อจำหน่าย 29 33.72
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย 21 24.42
อื่นๆ 0 0
ไม่มีคำตอบ 27 31.4
ทั้งหมด 86 100

10.แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ของตนเอง 43 46.74
 กู้ยืมทั้งหมด 0 0
 กู้ยืมบางส่วน 16 17.39
 อื่นๆ (ระบุ) 33 35.87
ทั้งหมด 92 100

11.รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี

รายได้ผลผลิตกี่บาท/ปี จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 22 28.95
40,000-90,000 บาท 20 26.32
90,000-140,000 บาท 1 1.316
140,000-200,000 บาท 1 1.316
มากกว่า 200,000 บาท 1 1.316
ไม่มีคำตอบ 31 40.79
ทั้งหมด 76 100

12.ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร

ท่านได้มีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชนท่านหรือไม่และอย่างไร จำนวน(คน) ร้อยละ
มีส่วนร่วม 6 7.89
ไม่มีส่วนร่วม 48 63.2
ไม่มีคำตอบ 22 28.9
ทั้งหมด 76 100

13.ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก

ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก จำนวน(คน) ร้อยละ
อาชีพที่ทําเป็นหลัก 47 61.8
 รับจ้าง 6 7.89
 ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง 1 1.32
 อื่นๆ 22 28.9
ทั้งหมด 76 100

14.ภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
 ไม่มีหนี้สิน 36 41.9
 มีหนี้สิน 21 24.4
ไม่มีคำตอบ 29 33.7
ทั้งหมด 86 100

15.หนี้สิน

มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 12 32.4
40,000-90,000 บาท 5 13.5
90,000-140,000 บาท 4 10.8
140,000-200,000 บาท 9 24.3
มากกว่า 200,000 บาท 7 18.9
ทั้งหมด 37 100

16.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่มีเงินออม 4 4.4
 มีเงินออม 68 74.7
ไม่มีคำตอบ 19 20.9
ทั้งหมด 91 100

17.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 3 4.41
10,000-40,000 บาท 57 83.8
40,000-90,000 บาท 6 8.82
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 2 2.94
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 68 100

18.ระบุแหล่งออมเงิน

ระบุแหล่งออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน ร้อยละ
 ธกส. 33 28.2
 ธนาคารพาณิชย์ 0 0
 ธนาคารออมสิน 0 0
 กองทุนเงินล้าน 1 0.85
 ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน 35 29.9
 กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 24 20.5
 สหกรณ์การเกษตร 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 24 20.5
ทั้งหมด 117 100

19.แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง

แหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชนของท่านคืออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน ร้อยละ
 ป่าไม้/ป่าชุมชน 0 0
 น้ำตก 0 0
 แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ 0 0
 วัด 57 74
 แม่น้ำ/ห้วย/หนองบึง/อ่างเก็บน้ำ 0 0
 แร่/สินในดิน 1 1.3
ไม่มีคำตอบ 19 24.7
ทั้งหมด 77 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่12 บ้านสายโท 11 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 76 ครัวเรือน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่พบกลุ่มเปราะบาง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ประเภทของการผลิตส่วนใหญ่คือการทำไร่ เป้าหมายการผลิต ส่วนให้คือเพื่อจำหน่าย แหล่งเงินทุน ส่วนใหญ่มากจากของตนเอง รายได้ผลผลิตต่อปีอยู่ที่10,000ขึ้นไป คนในชุมชนส่วนมากไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการผลิตของชุมชน ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักงส่วนใหญ่มาจากอาชีพที่ทําเป็นหลัก มีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 10,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท แหล่งออมเงินส่วนใหญ่คือธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

อื่นๆ

เมนู