ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าเเละผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมแบ่งงานและแบ่งหน้าที่สำรวจพื้นที่ชุมชนในตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากโรคโควิด-19ยังคงระบาดและมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทำให้ในการปฏิบัติงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล ทาง สป.อว.ได้ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า U2T  (https://cbd.u2t.ac.th/ ) โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยดิฉันได้หยิบยกหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอครั้งนี้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านคือ ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ  ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทำลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้วโดยภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลปราสาทคือ การทอผ้าไหมพื้นบ้าน การทอเสื่อจากต้นกก การจักสาน เช่นการสานกระติบข้าวเหนียวเพื่อไว้ใช้ประประโยชน์และจำหน่าย  หวด ตะกร้าใส่ของ ไม้กวาดทางมะพร้าว สิ่งประดิษฐ์จากเปลือกหอยเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ การทำยาดมหอมระเหยจากสมุนไพรโดยการนำสมุนไพรมาประยุกต์ปรับและการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู