ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ  พวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07)

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำหมู่บ้านกระสังหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้พบปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเกี่ยวกับระบบจัดการน้ำหรือประปาภายในหมู่บ้านคือระบบการจัดส่งน้ำยังไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านคนในชุมชนบางส่วนไม่มีน้ำใช้บางรายอาศัยน้ำฝน น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค ปัจจัยที่ทำให้ระบบการส่งน้ำยังไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านนั้นเนื่องจาก ผู้นำชุมชนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการจัดทำระบบส่งน้ำภายในหมู่บ้านได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของผู้นำชุมชน แต่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลประจำตำบล ระบบประปาที่คนในชุมชนใช้ในตอนนี้ทางกรมทรัพยากรทางน้ำได้มีการขุดเจาะและติดตั้งระบบประปาให้บางส่วนและให้คนในชุมชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับแทงค์น้ำได้ต่อท่อเข้าไปยังครัวเรือนทำเป็นระบบประปาใช้ในครัวเรือน แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยที่มีน้ำประปาใช้คนในชุมชนจึงอยากให้ทางเทศบาลมาติดตั้งระบบการส่งน้ำประปาให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน ข้าพเจ้าได้สอบถามทางผู้นำชุมชนว่ามีการทำหนังสือไปยังเทศบาลหรือยัง ผู้นำชุมชนได้มีการทำหนังสือส่งไปยังเทศบาลเรียบร้อยแล้วแต่ทางเทศบาลไม่มีงบประมาณจัดสรรมาทำระบบน้ำประปาให้แก่ชุมชนและถ้าหากทางเทศบาลมีงบประมาณลงมาจะทำการติดตั้งระบบน้ำประปาให้แก่ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้มีน้ำประปาใช้กันทุกครัวเรือน

                                 

                                  

อื่นๆ

เมนู