ในการลงพื้นที่นั้นจะมีการจับพิกัด GPS ในทุกครั้งจากการสำรวจข้อมูล ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นคือตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชุนชนบ้านสายโท 2 ใต้ ในการลงข้อมูลนั้นได้รับความร่วมมือจากชุมชน จากการได้ลงพื้นที่ในชุมชนจะมีทั้งการทำเกษตรผสมผสาน การทำโคกหนองนาโมเดลในชุมชน การทำเลี้ยงเเพะ วัว กระบือ เเละการเลี้ยงปลา ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ มีพื้นที่ในการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่พืชเศรษฐกิจในชุมชนเป็นยางพารา 80% มันสำปะหรัง 10% ข้าว 5% เเละสวนผสมผสาน 5% เเละมีเเหล่งน้ำเพียงพอในการใช้ทำการเกษตร

 

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น u2t ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อในการสำรวจข้อมูล ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด                             6.เกษตรกรในท้องถิ่น

2.ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว                                                               7.พืชในท้องถิ่น

3.ข้อมูลที่พัก/โรงแรม                                                                 8.สัตว์ในท้องถิ่น

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                               9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                                 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

                                                               

 

 

อื่นๆ

เมนู