ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเหล่าSTORY และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราด้วย นับว่าวัตกรรมนี้เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การรีไซเคิลใบไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ของเราทำมาจากใบใม้ธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นตามบ้านเรือนของชุมชน เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทึ้งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ และย่อยสายได้เร็วไม่เป็นมลพิษแะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใบไม้ที่พวกเราทำบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้ได้แก่ ใบสัก ใบกล้วย กาบใผ่ กาบหมาก เป็นต้น

สรุป: กิจกรรมครั้งนี้พวกเราหวังว่าจะสร้างประโยชน์และเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนให้ดีขึ้นไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู