ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ ตะโคตร บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
หลักสูตร : ID05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน กันยายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาว จุฑามาศ ตะโคตร การปฏิบัติงายในเดือน กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ งานศูนย์ดำรงธรรม ในการช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน วิเคราะห์ประเมิน เรื่องราว เหตุการณ์ ประเมินเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานการปฏิบัติและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินงาน ติดตามประสานงาน และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จัดลำดับความสำคัญ เร่งด่วน และประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการบันทึกเรื่องราวข้อมูลการร้องเรียน /การไกล่เกลี่ย และในระบบฐานข้อมูล

วันที่ 6 เดือน กันยายน 2564 เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการเตรียมพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ ตำแหน่งการรับลงทะเบียน จุดคัดกรองตรวจโควิด19 จุดวัดความดันโลหิต จุดตรวจเลือด จุดรับบริจาคเลือดร่วมกันกับพี่ๆ โครงการบูรณาการตำบล (Tambon Smart Team) และพี่ อส. ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

วันที่ 7 เดือน กันยายน 2564 แพ๊คขนม และข้าว ที่ประชาชนบริจาคมาให้กับหมอและผู้ที่มาบริจาคเลือด

วันที่ 14 เดือน กันยายน 2564 นายเสถียร์สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย ท่านสส.รุ่งโจน์ ทองศรี สจ.นันทนา สาละ นายกสราวุธ กิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย กำนันรัญ ประธานสภาอุบล พร้อมผู้ใหญ่บ้าน.ผู้ช่วย สท.ปลัดเทศบาลตำบลละหานทราย.และหัวหน้าส่วน จนท. รพสต.อสม.ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพและอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวจากโควิด-19 ที่บ้านในตำบลหนองตะครอง และตำบลตาจง

วันที่ 15 เดือน กันยายน 2564 บริษัท cargillให้การสนับสนุน ไข่ จำนวน1500ฟอง และจัดถุงยังชีพ และแพคไข่ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 18 เดือน กันยายน 2564 ลงพื้นที่ไปตรวจด่านปิดหมู่บ้านเพื่อเก็บข้องมูล การรับถุงยังชีพ และมีการติดเชื้อเพิ่มหรือไม่

จากการทำงานเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้รับความรู้ ลักษณะการทำงานในการลงพื้นที่และเก็บข้อมูล การติดต่อประสานงานระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. งานด้านการควบคุมโรคระบาดการปิดหมู่บ้าน และการทำงานในศูนย์ดำรงธรรม รวมไปถึงของงานกลุ่มสำนักงาน

       

                 

       

อื่นๆ

เมนู