ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพ และพืชผลทางการเกษตรที่จะนำมาใช้ในการเผาถ่านและทำถ่านชาโคลไร้ควัน จากการลงพื้นที่สำรวจในหมู่ที่3บ้านเขาดินเหนือ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนาทำไร่ ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังและเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ รายได้มาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก อาชีพเสริม งานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่นผลิตภัณฑ์จากไม้มะพร้าว การท้อผ้า การเผาถ่านเป็นต้น
ด้านเศรษฐกิจ
ทั้งหมู่บ้าน บ้านเขาดินเหนือจักว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีหมู่บ้านหนึ่งสังเกตจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการหาเลี้ยงชีพ ถึงแม้ว่ารายได้ในการจุนเจือครอบรัวจะน้อยแต่ก็ไม่อดอยากเนื่องจากมีแหล่งหล่อเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ละเพียงพอจากแหล่งน้ำชี สามารถหาสัตว์น้ำเพื่อรับประทานในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเช่น มีการเพาะปลูกพืชผักไว้รับประทานเอง และผลผลิตที่เหลือยังขาขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ นอกจากนั้นยังมีการทอผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ทอเสื่อ สานตะกร้า เพื่อใช่ในครัวเรือนอีกด้วย ถึงแม้จะมีรายได้จุนเจือครอบครัวน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนเมือง แต่ทุกคนในหมู่บ้านล้วนมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี
จากการสำรวจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบางบ้านหรือบางครอบครัวก็ได้ทำการเผาถ่านอยู่แล้ว เราจะต่อยอดจากตรงนี้ให้คนในชุมชนได้มีอาชิพเสริมในการเผาถ่านที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น จากการที่เราจะจัดอบรมการเผาถ่านชาโคลไร้ควันให้กับคนในชุมชน มีวิทยากรมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำการเผาถ่านอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบหลักสูตร เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพเสริมในการเผาถ่านในครัวเรือนเองได้อย่างดีและมีคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู