ชื่อบทความ : ID02-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดย “การรับรองมาตฐาน (อย.มผช) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์”

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี   อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์          ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย                           ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 มีดังนี้


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (อย.มผช)

วัตถุประสงค์ของโครงการที่สำคัญคือ
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง
2. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
3. สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. เน้นให้ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน
5. สนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน
6. ให้ความสำคัญของการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภาพมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์มีการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองสร้างงานสร้างรายได้

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น มีความปลอดภัย
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ
3. ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
4. สร้างความเชื่อมั่น และความเชื่อถือ
5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนา                บรรจุภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์มีลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
3. เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า
4. เป็นตัวชี้บ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค แสดงถึงภาพลักษณ์ 
5. เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า  เมื่อบรรจุภัณฑ์ดีย่อมมีส่วนช่วยให้มูลค่าสินค้าสูงขึ้น

รูปภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู