โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                     ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) จากเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

                     จากนั้นได้เลือกยกระดับคือการเผาถ่านชาโคลไร้ควัน จากปัญหาที่พบในชุมชนที่ต้องมาแก้ปัญหาการกำจัดเหง้ามันสำปะหลังที่เหลือจากการเกษตรเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจึงกลายเป็นขยะที่เหลือจากการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรนิยมการเผาทิ้งเพื่อทำให้พื้นที่ว่างลง ดังนั้นเพื่อพัฒนาการผลิตถ่านไม้จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างงานในชุมชนและเป็นการลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานในครัวเรือน นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยเพิ่มเพิ่มรายได้ ลดเวลาการผลิต ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยลดมลภาวะให้โลกอีกด้วย

                      ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและดูวิธีการทำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรม ในชุมชน ข้าพเจ้าพร้อมจะยกระดับการเผาถ่านไร้ควัน เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ ในทิศทางเดียวกัน ของโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

 

อื่นๆ

เมนู