ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ พวกเราและชาวบ้านต่างเข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกันและมีความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก จานที่เราทำครั้งนี้มาจาก ใบตองกล้วย ใบสัก กาบไผ่ กาบหมาก เป็นต้น มีหลายรูปสรงตามแต่สะดวกจะจัดวาง

สรุป/กิจกรรมครั้งนี้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเราไม่มากก็น้อยเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของพวกเราให้โดดเด่นและรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู