ข้าพเจ้านายไพศาล อ่อนรัมย์ ประเภทนักศึกษา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9 ดังนี้
1. ผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านต้องลงทะเบียนในระบบ ต.8 บร. (Buriram Healthy Passport) และปฏิบัติตนดังนี้
1.1 กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้รายงานตัว ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด โดยต้องกักตัว 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตามดุลยพินิจของแพทย์
*หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา
*หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ COVID-19) ให้กักตัวที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด โดยต้องกักตัว 14 วัน เมื่อครบ 14 วัน ให้ใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
1.2 กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวและรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด
*กรณีมีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid test หรือ R-T PCR
– หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา
– หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ COVID-19) ให้กักตัว และสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
*กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
2. ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตนตามแนวทาง DMHTTA อย่างเคร่งครัด 6 ข้อ ดังนี
2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca 1 เข็ม มากกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนชนิดอื่นใดครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.2 ผู้ที่ผ่านการกักกันตัวโดยสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) และได้รับการนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ
2.3 ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือติดต่อราชการที่จำเป็น (มีผลตรวจ Rapid Test / RT-PCR จากจังหวัดต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง และอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จัดหาไว้ให้)
2.4 ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
2.5 ผู้คุมรถรับขนสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร
2.6 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด
  https://www.youtube.com/watch?v=6w9bYleoJ2w

อื่นๆ

เมนู