• จากปัญหาที่พบในกลุ่มเกษตรกรที่ต้องมาแก้ปัญหาการกำจัดกิ่งไม้ที่เหลือจากการเกษตรและการตัดแต่งสวนเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจึงกลายเป็นขยะที่เหลือจากการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรนิยมการเผาทิ้งเพื่อทำให้พื้นที่ว่างลง การที่ไม่มีการจัดการ ปัญหาเรื่องขยะที่เหลือจากการเกษตรให้เป็นระบบนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
  • ตำบลเขาดินเหนือมีพื้นที่ในการเกษตรในการผลิตพืชสวน พืชไร่ พื้นที่ทำนา และป่า เป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงหันมาทำการเผาถ่านเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ซึ่งมีปัจจัยมาจากราคาเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นและถ่านที่มีราคาแพงขึ้น
  • สำหรับการแปรรูปของเสียจากการเกษตร เพื่อการผลิตแท่งเชื้อเพลิงพัฒนาการผลิตถ่านไม้จากเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตร มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการผลิตถ่านมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า โดยนำเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาสร้างงานในชนบทและเป็นการลดปัญหาเรื่องการใช้พลังงานในครัวเรือน และเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ทั้งยังสามารถผลิตน้ำสมควันไม้สำหรับใช้ในชุมชนต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู