ข้าพเจ้า นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๖ – ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ร่วมกันเก็บใบไม้หรือวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อเตรียมจัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ก็คือ วัตถุหรือวัสดุที่ใช้ใส่ ห่อ หุ้มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างปกปิดมิดชิด โดยต้องปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน ขนส่ง เคลื่อนย้ายและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า สิ่งที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือ สำหรับชาวไทยแล้ว บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันกระแสรักษ์โลกช่วยกระตุ้นให้คนกลับมาสนใจวัสดุท้องถิ่นอีกครั้ง เช่น ใช้ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ไผ่ หนังสัตว์ มาห่อหุ้มเพื่อป้องกันแมลง แสงแดดและฝน ใช้ใบไม้ เช่น ใบตอง มาหุ้ม นำเปลือกไม้มาสานขึ้นรูป ทำกระจาด ชะลอม ตะกร้า ใช้กระดาษหรือผ้ามาห่อหุ้ม อาหารและสิ่งของต่าง ๆ โดยหน้าที่หรือประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ก็คือ ปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อำนวยความสะดวกต่อการขนส่ง เคลื่อนย้าย เก็บรักษา ส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและประดิษฐ์มาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยลดปริมาณขยะและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อใช้วัสดุที่มีมากในท้องถิ่นมาทำบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่นิยมกันมากๆ มีหลายประเภทด้วยกัน ก็คือ วัสดุประเภทเส้นใย เช่น กล้วย หวาย เตยปาหนัน กก กระจูด ผักตบชวา ซึ่งก่อนนำมาสานเป็นบรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการแปรสภาพด้วยการตากแห้ง ฟอกขาว วัสดุที่แปรรูปเป็นแผ่น และรูปทรงต่างๆ เช่น กระดาษ วัสดุประเภทไม้ เช่น ไม้สัก ไม้ไผ่ ไม้มะขาม เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ก็ได้ช่วยกันคัดเลือกใบไม้ ที่มีอยู่ในพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านต่างๆ เช่น ใบบัว ใบทองกวาว ใบตอง ใบมะพร้าว เป็นต้น
เพื่อเตรียมขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมของชาวไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ จากการสร้างบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู