ID 11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

  • …ภาระกิจประจำเดือนกันยายน 2564เราจะพามาทำความรู้จัก กลุ่มทอผ้าไหม สี่ดอน กลุ่มทอผ้าไหม ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทยมีความงดงามของเส้นใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์ลวดหลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้เก็บข้อมูล เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกลุ่ม การดำเนินงาน รายได้ และแหล่งจำหน่ายของกลุ่มในช่วงที่ผ่านมา ชื่อกลุ่มอาชีพ สตรีทอผ้าพื้นเมือง ตำบลดงอีจาน จัดตั้งเมื่อ ยี่สิบห้า พฤษภาคม พ .ศ. สองห้าสี่ห้า ได้จัดตั้งมาแล้วประมาณ สิบแปดปี เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ ในการทอผ้าไหม เนื่องจากเป็นชุมชนเดิมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ได้มีท่านนายอำเภอ เข้ามาช่วยแนะนำ ให้จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มแรกในตำบลดงอีจาน สมาชิกในหมู่บ้านทั้งสี่ดอน ดอนสมบูรณ์ ดอนพัฒนา ดอนตาอยู่ ดอนเจริญ ได้มีการรวมตัวกัน ปัจจุบันมีสมาชิกยี่สิบเจ็ดคน และต่อมา กลุ่มอาชีพ สตรีทอผ้าพื้นเมือง ได้เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามโครงการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เมื่อปีพศสองห้าสี่เก้า ระดับห้าดาว สมาชิกกลุ่มส่วนมากจะทอผ้าาที่เป็นของตนเอง แต่มีการรวมกลุ่มเพื่อนำไปขายตามงานและสถานที่ต่างๆ เช่นงานประเพณีของดีโนนสุวรรณ งานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รายได้จากการขาย จะแบ่งสัดส่วนให้กับเจ้าของผ้า และอีกส่วนหนึ่ง ก็จะแบ่งให้กับผู้ที่นำสินค้าไปขาย ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าด้าย ผ้าซิ่นตีนแดง ในปัจจุบันมีการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

Tags:

อื่นๆ

เมนู