1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. บทความประจำเดือนกันยายน การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน

                     การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                      ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอเสื่อและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในหมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่7 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ จะนิยมทำผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือนมากกว่าการรวมกลุ่มกัน เนื่องจากภาระทางครอบครัว การทำงานของคนในชุมชนว่างแตกต่างกันไป จึงไม่สามารถทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพและหารายได้เสริมได้

การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนา ชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

ภาพรวมการลงพื้นที่สำรวจอาชีพของคนในชุมชน

กลุ่มอาชีพอื่นนอกเหนือจากกลุ่มอาชีพข้างต้น

อื่นๆ

เมนู