ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ข้าพเจ้าพบเห็นการทำสารกำจัดศัตรูพืช ที่เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ ของนายวินัย สาแก้ว ที่อยู่ 24 หมู่ 8 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าสนใจจึงหยิบยกมาทำเป็นบทความเพื่อนำเสนอให้แก่บุคคลทั่วไปได้ศึกษา

น้ำส้มควันไม้ เป็นผลิตผลพลอยได้จากการเผาไหม้ของไม้พืชสดในเตาเผาถ่านสภาพอับอากาศโดยใช้ความร้อนในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิเหมาะสม ประมาณ 100 องศา เซลเซียส ถึง 480 องศาเซลเซียส โดยที่สารประกอบบางกลุ่มจะมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการงอกของ เมล็ดพืช ทำลายการพักตัวของเมล็ดพืช ส่งเสริมระบบรากพืชให้เจริญเติบโตดี และเร่งการเจริญเติบโต ส่วนของพืชที่อยู่เหนือพื้นดิน

การเตรียมอุปกรณ์

  1. ไม้ไผ่ซางทะลุกลางปล้องมีความยาวอย่างน้อย 5 เมตร ขึ้นไป 1 ท่อน
  2. ไม้สำหรับค้ำยัน
  3. ขวดน้ำอัดลม
  4. หวดนึ่งข้าว
  5. มีด , ค้อน , จอบ และเสียม

วิธีการดักเก็บเนื้อส้มไม้

  1. นำไม้ไผ่ซางที่ทะลุปล้องมาจ่อตรงปลายท่อควัน โดยจะดักเก็บน้ำส้มควันไม้ในช่วงที่ควันมีสีขาวขุ่น คือระยะที่ 2 ใช้หวดนึ่งข้าวหุ้มเพื่อบังคับควันให้ผ่านไม้ไผ่ เมื่อควันผ่านไม้ไผ่ที่เย็นจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำไหลลงมา ดังนั้นจึงทำปล่องรู สำหรับดักเก็บน้ำใช้กระป๋องรองรับข้างใต้
  2. การดักเก็บน้ำส้มไม้จะได้ประมาณ 1-2 ลิตรต่อครั้ง ซึ่งจะต้องนำใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ขวดสีขาว แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่มอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ “น้ำมันทาร์” ตกตะกอนจากนั้นจะทำการแยกน้ำส้มไม้ซึ่งอยู่ตรงชั้นกลาง (ชั้นบนเป็นน้ำ ชั้นล่างเป็นน้ำมันทาร์) โดยใช้สายยางดูดออก นำไปเก็บไว้ในที่ร่มและใช้ประโยชน์ต่อไป

การทำน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์

น้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติที่เป็นกรดจึงควรใช้ ถังพลาสติกขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้เป็นภาชนะสำหรับเก็บน้ำส้มควันไม้ดิบที่เก็บสะสมได้จากปล่องควัน วัดอุณหภูมิ ให้ใช้วิธีสังเกตควันและควรเก็บผลผลิตน้ำส้มควันไม้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่ ปากปล่องระหว่าง 80 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส

น้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้จากการกลั่นตัวที่ปล่องควันยังไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที เนื่องจากยังมีส่วนประกอบบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อพืช หรือสิ่งมีชีวิตได้ ดังนั้นการนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงจะต้องผ่านขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์ซึ่งมี วิธีการ 3 วิธี คือ

  1. การปล่อยให้ตกตะกอน
  2. การกรอง
  3. การกลั่น

น้ำส้มควันไม้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย และยังมีวิธีการใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หากท่านได้สนใจแนะนำให้ติดตามได้ในบทความเดือนตุลาคมค่ะ

อื่นๆ

เมนู