ID 11 ต.ด

ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

  • ภาระกิจประจำเดือนกันยายน 2564เราจะพามาทำความรู้จัก สถานที่ส่งผัก-ผลไม้ สินค้าต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลดงอีจานด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผูกพัน และยึดอาชีพทำการเกษตรมาเนิ่นนาน แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยน วิถีทางเกษตรกรรมก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ทำให้ในปัจจุบัน ชาวบ้านในตำบลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรส่วนมากหันมาปลูกผัก ผลไม้ เพื่อ ส่งออก พอมีตลาดส่งผักผลไม้อยู่ใกล้ๆบ้าน โดยมีระยะทางห่างจากบ้านไปประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลเมตร ซึ่งเราทุกคนในตำบลดงอีจาน และให้พื้นที่ใกล้เคียงรู้จักดีว่า ตลาดส่งผักนี่คือตลาดดอนแขวนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตลาดมิตรภาพ จึงทำให้ประชาชนในตำบลดงอีจานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการประกอบอาชีพ เกษตรฯมากขึ้น 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู