รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน

นายกิตติ จันทะกล

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 สอนการดูแลตนเองเพื่อป้องกันเชื้อโรค เช่น การทำหน้ากากอนามัย สอนวิธีการล้างมือด้วยสบู่เหลว การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮออล์ และการใช้สเปรย์แอลกอฮออลที่ถูกต้อง

 

 

 

โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 264 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน รองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 #SINOVAC เข็มที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ (ขอบคุณภาพจาก Facebook  : โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

และจากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จากการสำรวจพบว่า ในตำบลทุ่งจังหันได้มีมาตรการป้องกัน COVID -19 ได้มีการตั้งด่านรายงานตัวก่อนเข้าตำบลทุ่งจังหันกับผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนการการใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู