ชื่อบทความ :การลงพื่นสำรวจบริบทของชุมชนบ้านหนองบอน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : บ้านหนองบอน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย อมรเทพ ชัยภา


บริบทหมู่บ้าน
  ประวัติหมู่บ้าน
   เมื่ออดีตเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ เอกลักษณ์ของชุมชนที่มีมาตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน คือ สระน้ำ โดยสระน้ำนี้เป็นสถานที่หยุดพักของเกวียนค้าขาย ต่อมาตระกูลอาษาภักดิ์ ซึ่งเป็นตระกูลที่เข้ามาบุกเบิกพื้นที่สร้างที่พักอาศัยเป็นตระกูลแรก ต่อมาจึงค่อยๆ มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่มาของชื่อ “บ้านหนองบอน” คือ สระน้ำที่มีต้นบอนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมา

พื้นที่ และประชากร
   ปัจจุบันชุมชนบ้านหนองบอน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ มีจำนวนประชากร 996 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนา : พุทธ ภาษาที่ใช้ : ส่วนมากคือ ภาษาเขมร รองลงมาคือภาษาไทย ตามลำดับ

 

สิ่งที่ประทับใจ/การลงพื้นที่สำรวจ
   จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าในชุมชนสวนใหญ่ไม่มีคนอาศัย และก็มีบ้านเรือนแต่ละหลังอยู่ห่างกันเนื่องจากอยู่ติดบริเวณทุ่งนา ในส่วนของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สวนใหญ่จะออกไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ แต่จะทำในช่วงเวลาว่างหลังจากการทำเกษตร

ภาพการลงพื้นที่


อื่นๆ

เมนู