ชื่อบทความ : EP.03 วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT
ชื่อหมู่บ้าน : พื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลี


 

               การประชุมและวิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลของพื้นที่ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยใช้เทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้ในการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งออกตามประเภทได้ดังนี้

Strengths จุดแข็ง
การปลูกผัก การเพาะเห็ด กระเป๋าจักสาน เสื่อกก น้ำดื่ม

Weaknesses จุดอ่อน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ช่องทางประชาสัมพันธ์

Opportunities โอกาส
โรงผลิตน้ำของแต่ละชุมชน การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน ทรัพยากรเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

Threats อุปสรรค
ขาดแหล่งน้ำ ลานตากข้าว สัญญาณโทรศัพท์ การเข้าถึงของไฟฟ้า ถนนหลายสายถูกตัดขาด

               ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเข้าไปจัดการให้ความช่วยเหลือในด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนากลุ่มอาชีพงาน  เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ให้เกิดแนววทางในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพในการทำงานปลูกผัก เพาะเห็ด กระเป๋าจักสาน เสื่อกก รวมไปถึงน้ำดื่มให้สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของกลุ่มที่ประสบอยู่  อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งในเชิงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

 


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อโครงการ : วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT

 

อื่นๆ

เมนู