แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผู้สรุปรายงาน    นางสาวชไมพร อยู่กลัด

ที่อยู่              หมู่ 12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์        การทอผ้าไหม

จากการลงพื้นทีเพื่อเก็บข้อมูลพบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองตะเคียนนั้นมีอาชีพ ทํานา ทําไร่ และทําสวนยางพารา เป็นที่มาของรายได้หลักๆ สําหรับชาวบ้าน และมีบางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ส่วนใหญ่นํามาซื้อสิ่งของเครื่องใช้สําหรับอุปโภคบริโภค, ใช้หนี้ ธกส. และเก็บออมบางส่วน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประสบปัญหาความยากจน มีหนี้สินจากการกู้ธนาคาร ธกส. เพื่อนํามาใช้ปรับปรุงทีอยู่อาศัย ใช้จ่ายเรื่องทุนการศึกษาบุตร และอุปโภคบริโภค

         

         

จากการที่ดิฉันเข้าไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่บ้านหนองตะเคียนพบว่ามีอาชีพที่น่าสนใจและเป็นอาชีพที่สืบทอกันมานาน และสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ซึ่งอาชีพนั้นก็คือ การทอผ้าไหม ซึ่งการทอผ้าไหมเป็นงานที่ประณีต ละเอียด อดทน และต้องมีความชำนาญ ผ้าไหมมีขั้นตอนมากมาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผ้าไหมแต่ละผืน ระยะเวลาในการทอผ้าไหมก็ขึ้นอยู่กับลวดลายที่ใช้ทอว่ามีความยากง่ายแค่ไหน ผ้าไหมในปัจจุบันราคา 2,500 บาทต่อผืน ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อผ้าไหมจะซื้อใส่ไปวัด งานแต่ง งานบวช เป็นต้น

ดังนั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่ค่อยมีใครประกอบอาชีพทอผ้าไหม ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทอผ้าใหม่ก็จะเป็นชาวบ้านที่มีอายุมากแล้ว และชาวบ้านที่ได้รับการสืบทอดการทอผ้าไหมมาจากบรรพบุรุษ ดิฉันเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอนาคตได้

           

           

 


 

อื่นๆ

เมนู