1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านบ้านชุมแสงหมู่ 2 และเป้าหมายที่ 7 จัดการวิสาหกิจชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านบ้านชุมแสงหมู่ 2 และเป้าหมายที่ 7 จัดการวิสาหกิจชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสรธัญ นาคประโคน เป็นบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ออกสำรวจหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือหมู่ 2 บ้านชุมแสงจากการสำรวจหมู่บ้านบ้านชุมแสงหมู่ 2 โดยส่วนใหญ่พบว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเป็นเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ มีบางครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายและเลี้ยงไก่ไว้เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย บางครัวเรือนก็ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองและจำหน่ายในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันทำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำมาแบ่งใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างทำงานก่อสร้างมีทำเป็นบางครั้งบางคราวและมีบางครัวเรือนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ในส่วนของชีวิตประจำวันในแต่ละครัวเรือนใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ช่วงเช้าถึงช่วงสายของวันบางครัวเรือนจะออกไปดูไร่นาปล่อยวัวปล่อยควายออกหากินตามสวนตามทุ่งนา ช่วงบ่ายๆ ของวันจะออกไปให้น้ำวัวน้ำควายที่สวนหรือตามทุ่งนาที่ไปปล่อยไว้และมีบางครัวเรือนที่จะออกไปรับจ้าง เช่น ไปทำงานก่อสร้างใกล้บ้าน รับจ้างถางหญ้าตัดหญ้าในหมู่บ้าน ในส่วนของรายได้นั้นจากการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านพบว่าชาวบ้านทำอาชีพเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วทำให้ไม่ค่อยมีรายได้เข้ามามากในแต่ละครัวเรือนเพราะมีบางปีที่ทำนาได้ข้าวและทำนาไม่ได้ข้าว จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทำให้ชาวบ้านมีการไปกู้ยืมในส่วนของกองทุนต่างๆ ที่หมู่บ้านตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็น กองทุนเงินล้าน กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตร จึงทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนด้านสภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ มีบางครัวเรือนได้กลิ่นเหม็นของขี้ไก่ที่มาจากฟาร์มข้างหมู่บ้านและมีแมลงวันเข้ามารบกวนเป็นช่วงๆ และมีบางครัวเรือนขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคและน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง รวมไปถึงถนนบางเส้นยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังไม่ได้รับการพัฒนา ในส่วนของการไปลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 16 เป้าหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลเป้าหมายที่ 7 การจัดการวิสาหกิจชุมชนโดยจะมีรายละเอียดแยกย่อยดังต่อไปนี้วิสาหกิจชุมชนของตำบลตะโกตาพิจะมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 11 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกทั้งหมด 201 คน เงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 203,200 บาท มีครัวเรือนที่ผลิตวัตถุดิบจำนวน 14 ครัวเรือน และมีกองทุนองค์กรการเงินที่มีระเบียบกู้ยืมประกอบอาชีพมีด้วยกัน 1 กลุ่ม

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่ 2 บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบปัญหาและอุปสรรคในการลงสำรวจพื้นและเก็บข้อมูลที่คือ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนมากและมีบางช่วงบางเวลาที่ชาวบ้านออกไปทำงานและออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซึ่งทำให้การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลทำให้แบบสอบถามได้ข้อมูลที่ไม่แน่นเท่าที่ควร ในส่วนของการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลของ 16 เป้าหมายนั้น ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเป้าหมายที่ 7 การจัดการวิสาหกิจชุมชนข้าพเจ้าได้พบปัญหาและอุปสรรคคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 11 กลุ่ม ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัยแล้ว แต่ได้รายละเอียดที่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้าลงพื้นที่ไปสอบถามกับประทานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่นยิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบันที่สุด

ภาพผนวก

(ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่ 2 บ้านชุมแสง)

 

อื่นๆ

เมนู