1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของบ้านศรีสุข หมู่3 และเป้าหมายที่13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของบ้านศรีสุข หมู่3 และเป้าหมายที่13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้านางสาว น้ำฝน เรือนประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

   ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมเก็บข้อมูลที่ตำบลตะโกตาพิ ตำบลตะโกตาพิมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตะโกตาพิ หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร หมู่ 11 บ้านหนองปรง ในส่วนของงานจะแบ่งกันเป็นหมู่บ้านละ 2 คน ในการรับผิดชอบหมู่บ้านนั้นๆ และข้าพเจ้าได้รับผิดชอบของหมู่ที่ 3 บ้านศรีสุข มีทั้งหมด 154 ครัวเรือน รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับข้อมูลบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจนำมาเสนอความต้องการสู่มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้แก่ชุมชนและให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

   จากที่ข้าพเจ้าได้สำรวจประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้จะเก็บไว้อุปโภคและบริโภค หรือ จำหน่ายบ้างเล็กน้อย ปัญหาที่ชุมชนได้ประสบอยู่คือ ข้าวราคาถูก  ทำให้ไม่เพียงงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไป ทำให้ปัญหาตามมา คือ หนี้สินรุมเร้า เพราะในแต่ละปีต้องลงทุนเงินจำนวนมากพอสมควรทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าไถนา ค่าเก็บเกี่ยว การทำนาแต่ละปีใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้ผลผลิต ปัญหาของชาวนามีความเสี่ยงสูง เกิดจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ บางปีน้ำมากทำให้เก็บเกี่ยวไม่ได้และข้าวมีราคาต่ำ บางปีแล้งไปไม่มีน้ำ ทำให้ไม่มีข้าวและชาวนาขาดทุนในการทำนาและยังมีผลกระจบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรกรรมในตลาดลดลง จึงกระทบต่อชุมชนประชาชนจึงต้องการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ ทางเทคโนโลยี ทักษะการสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนและสังคม

   ข้าพเจ้าได้รับเป้าหมายที่ 13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล จากการสำรวจเก็บข้อมูลประชากรตำบลตะโกตาพิพบว่า

1.ไม่มีประชากรครัวเรือนที่ยากจน

2.แหล่งเรียนรู้ทางสังคมมี 7 แห่ง ได้แก่ 

-ก.ศ.น

-ศูนย์ปฏิบัติธรรม

-โรงเรียนบ้านโคกเห็ด

-โรงเรียนบ้านบาตร

-โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ

-โรงเรียนบ้านชุมแสง

-โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์

3.แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพมี 2 แห่ง ได้แก่

-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

-ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

4. แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมมี 1 แห่ง

-องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

5. แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพมี 1 แห่ง

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกตาพิ

ไม่มีประชากรที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ เด็กประถมวัย คนพิการ กลุ่มเกษตรกร ครัวเรือนยากจนผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ

ภาพการปฎิบัติการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู