1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของชาวบ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 และสำรวจเป้าหมายที่14 ระบบยุติธรรมชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID.09 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของชาวบ้าน บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 และสำรวจเป้าหมายที่14 ระบบยุติธรรมชุมชน ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวปภาดา กุสะรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมเก็บข้อมูลภายใน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด  11 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย หมู่ 1 บ้านตะโกตาพิ  หมู่ 2 บ้านชุมแสง หมู่ 3 บ้านศรีสุข หมู่ 4 บ้านโคกเห็ด หมู่ 5 บ้านบาตร หมู่ 6 บ้านชัยพัฒนา หมู่ 7 บ้านโคกกระชาย หมู่ 8 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านหนองสะเดา หมู่ 10 บ้านบาตร หมู่ 11 บ้านหนองปรง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานทางคณะอาจารย์ได้มีการประชุมและชี้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงาน โดยแบ่ง 1-2 คน ต่อ 1 หมู่บ้านโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 มีทั้งหมด 154 ครัวเรือน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชน (01) และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) โดยในการสอบถามรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้าน บ้านศรีสุข หมู่ 3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนอาชีพเสริมคือปลูกผักต่างๆตามฤดูกาลขายตามท้องตลาด บางส่วนทำงานโรงยาง เพื่อจะมีรายได้เสริมในยามหมดฤดูทำนาปี และยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างมาก ซึ่งทำให้รายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัว และข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานอีก 1 ชิ้นคือการสำรวจเป้าหมาย 16 ประการ โดยข้าพเจ้าได้รับเป้าหมายที่ 14 ระบบยุติธรรมชุมชน จากการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรเป้าหมายตำบลตะโกตาพิ พบว่า ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีประชากรกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่ ไม่มีการถูกกระทำความรุนแรงและไม่มีการถูกฉ้อโกง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ มีทั้งหมด 8 ครัวเรือน จำนวน 5 ครั้ง และได้รับการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านทุกท่าน ผู้นำหมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้สำรวจมาศึกษาและไปพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้แก่ชาวบ้าน และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ ให้สร้างรายได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมรากแก้วให้แข็งแรงและยกระดับเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น 

ภาพการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจ

อื่นๆ

เมนู