ข้าพเจ้า นางสาวรสริน  ฟอมไธสง  ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(ID09) ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้คือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ข้าพเจ้ารับผิดชอบในพื้นที่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ก่อนการเข้าสำรวจ ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุมชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19 และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นทางด้านการประกอบอาชีพในหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ โดยรายได้หลักมาจากการทำนาและทำไร่ ต้นทุนการผลิตมาจากของตนเองและบางส่วนมีการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริม ในส่วนของผู้สูงอายุจะว่างงานรอรับเงินใช้จากบุตรหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัด  ภาระหนี้สินส่วนมากของคนในชุมชนจะเป็นหนี้ ธกส. และสหกรณ์ กู้ยืมมาลงทุนด้านการทำนาและทำไร่ เงินออมส่วนมากจะเป็นกองทุนเงินล้าน ทรัพยากรในชุมชนที่สำคัญ คือหนองน้ำ ป่าไม้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มี เพราะทางหมู่บ้านมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การจัดการระบบประปาการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และในส่วนของการได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 นั้น กระทบไปทางด้านรายได้ของประชาชนชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่มีรายได้เสริมจากการไปรับจ้างทั่วไป หลายคนวิตกกังวล และเครียด เกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน เดินทางไปไหนค่อนข้างลำบาก

อื่นๆ

เมนู