ผมนายศักดิ์มงคล  ศิริมา

กลุ่มนักศึกษา ต.กระสัง  อ.เมืองบุรีรัมย์

หลักสูตร

ID 10: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้มีการจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อลงสำรวจพื้นที่ในตำบลกระสังมีจำนวนทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้กลุ่มละ 4 หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและการยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มีการจัดประชุมประจำเดือน ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระสัง หมู่1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564และได้มีโอกาสพาทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรไปแนะนำตัวกับผู้นำแต่ละหมู่บ้านและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  และเวลา 10.00 น. ได้เข้าพบกับองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการวางแผนก่อนจะลงพื้นไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลในการลงสำรวจพื้นในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายนั้น พบว่าประกรในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าสำรวจนั้นส่วนใหญ่จะทำอาชีพเกษตกรเป็นหลักเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียงเเค่ ปีละ 1 ครั้ง ในการทำนาจะ มีต้นทุนสูงเเละในบางปีจะเกิดปัญหาภัยเเล้ง จึงทำให้มีรายได้การทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับมากกว่ารายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันดั่งนั้นประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรเพราะ ถ้าไม่หาอาชีพเสริมทำประชากรในชุมชนก็จะไม่มีกิน เพราะปัญหาส่วนใหญ่ประชากรในหมู่บ้านจะมีปัญหาความยากจนคลาดเเคลนคุณทรัพย์เพราะเกิดการว่างงานในช่วงหน้าเเล้งเพราะไม่มีน้ำในการเกษตร ดั่งนั้นจึงต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่และอาชีพรองลงมาจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน  และจะมีการปลูกผักบุ้งเพื่อเป็นอาชีพเสริมจัดจำหน่ายและไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดภาระรายจ่าย โดยครัวเรือนแต่ละครัวเรือนจะมีการปลูกผักบุ้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน

ข้าพเจ้าได้พบอีกว่าภายในหมู่บ้านที่ลงสำรวจนั้นไม่ได้มีแค่อาชีพเกษตรกรหรือรับจ้างเท่านั้น ข้าพเจ้ายังพบว่าได้มีการเลี้ยงหนูและการทอผ้าอยู่ด้วย นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจในการทำอาชีพเลี้ยงหนูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างรายได้ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู