ชื่อบทความ : ID01 -การวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม หมู่2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน

ประเภท : นักศึกษา

จากการลงเก็บข้อมูล ผลปรากฎว่าบ้านเรือนมีลักษณะเรียงชิดติดกันบางพื้นที่แออัด บางพื้นที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา มีการจัดการระบบน้ำและขยะได้ดี จากการได้สอบถามข้อมูลจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางได้ให้มา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 2 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น บางส่วนจะปลูกอ้อย ปลูกผักสวนครัว อาชีพเสริมคือรับจ้างทั่วไป และประชากรบางส่วนว่างงานไม่มีงานทำ ส่วนในเรื่องของโรคโควิด-19 พบว่าการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันมีความยุ่งยากมากขึ้น ในการออกไปสถานที่ไกลๆหรือประชุมในเรื่องต่างๆชาวบ้านให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี

จากการลงพื้นที่ในครั้้งนี้มีความประทับใจเรื่องที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ถามไถ่อย่างเป็นกันเอง  มีการรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ากากระหว่างการให้ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ทราบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร รองลงมารับจ้างทั่วไป และข้าราชการบางส่วน  มีการทำไร่ทำนาช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม เป็นเวลา 6เดือน และมีการต้องการพัฒนาในด้านการคมนาคม ในเรื่องแสงไฟและไฟฟ้า เพราะภายในหมู่บ้านมีการขยายแหล่งทำกินออกไปอาศัยอยู่ใกล้บริเวณคลองน้ำ ทำให้สัญจรลำบากในเวลากลางคืน มีความต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยด้านการให้อาชีพเสริม  ขายตลาดการผลิตและส่งออกของในชุมชน


 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู