ชื่อบทความ : ความประทับใจ และอาชีพของสมาชิกภายในชุมชน บ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน (หมู่ 5)
ชื่อเจ้าของบทความ :
นายอมรเทพ ชัยภา


ความประทับใจในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน
  การลงพื้นที่เก็บขอมูลในการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ก็จะได้เห็นอะไรใหม่เพิ่มเติม ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกันเองและภาษาที่ใช่ในการสื่อสารจะยังเป็นภาษาท้องถิ่น(ภาษาเขมร)ชาวบ้านยังคงร่วมกันอนุรักษ์เก็บไว้ 

อาชีพที่สมาชิกในชุมชน
1. เกษตรกร (อาชีพหลัก)
ทำนาปี เป็นฤดูการทำนาปกติ สภาพปัญหาที่พบเจอ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และระบบการจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี

  2. รับจ้างทั่วไป (อาชีพเสริม) ทำหลังจากฤดูการทำนา เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างตัดอ้อย ทอเสื่อ เป็นต้น
  3. อาชีพอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ ค้าขาย เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค์ในการเก็บข้อมูล
   1.ระบบประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านกระจายข่าวสารไม่ทั่วถึง

   2.สมาชิกในชุมชนส่วนน้อยไม่ให้ความร่วมมือ
   3.สมาชิกในชุมชนส่วนมากทำงานต่างจังหวัด หรือพื้นที่ห่างไกล

การแก้ปัญหา
  1.แจ้งผู้นำชุมชนผ่าน  

  2.การบอกเล่าปากต่อปากหรือผู้ปฏิบัติงานกระจายข่าวสารระหว่างลงพื้นที่
3.ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ คุณประโยชน์ต่อชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนเข้าใจได้มากที่สุด
4.เลือกเวลาการลงพื้นที่ช่วงเวลาหลังเลิกงาน 16.00-18.00

  

ภาพประกอบ


อื่นๆ

เมนู