ชื่อบทความ : ID01 -บรรยากาศการลงพื้นที่ หมู่2 ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน หมู่ 2

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิชาภัทร ล้อประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)

การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ 2 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านแสลงโทน หมู่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะทำอาชีพหลักเป็น เกษตรกร ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา เลี้ยงสุกร เลี้ยงวัว บางครัวเรือนจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนนั้น อยู่ที่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน ในการทำการเกษตร มีการลงทุนจำนวนมาก ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา สารเคมี ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างรถไถ และค่ารถเกี่ยวข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้เงินทุนในส่วนของตนเองนั้นไม่เพียงพอ จึงเกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนที่ให้บริการต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส) ส่งผลให้คนในชุมชนมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก ในด้านแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน เช่น หนอง วัด แหล่งโบราณสถาน

ลักษณะเด่นของชุมชนส่วนใหญ่จะร่มรื่นมีต้นไม้ปกคลุมรอบๆชุมชน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้อุปโภคบริโภค มีการตั้งครัวเรือนข้างลำคลองทำให้มีน้ำพอเยียวยาในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งแต่ก็ไม่มากพอจึงมีการเจาะบาดาลขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตร ชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน มีการสร้างอาชีพเพื่อที่หลากหลายทั้ง เลี้ยงสุกร ทำข้าวหมากขายตามออเดอร์ที่คนในชุชนสั่ง ทำไม้กวาดทางมะพร้าว เย็บผ้า ค้าขาย ถักไหมพรม ทั้งหมดนี้เกิดจากการว่างจากการทำเกษตร และมีการรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้ปลาได้ว่างไข่ในช่วงหน้าฝน

จากการได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำมีความประทับใจ เวลาลงเก็บข้อมูลแต่ละครัวเรือนนั้น ทุกครัวเรือนมีความเป็นกันเองถามไถ่ว่ามาจากไหน มากับใคร เหนื่อยไหม ดื่มน้ำเย็นๆก่อนแล้วค่อยไปต่อ ก่อให้เกิดความไม่ประมาทและไม่กลัวที่จะเข้าไปถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของคนในครัวเรือน และที่สำคัญคือบรรยายกาศรอบทางที่ไปสำรวจไม่ร้อน และมีต้นไม้ หลากมายที่ให้ร่มเงา เห็นถึงมิตรภาพที่คนภายชุมชนมอบให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ร่วมทั้งมีร้านอาหารให้เลือกสรรเป็นจำนวนมาก มีสถานที่พักผ่อนย้อนใจ ในช่วงค่ำก็มีการจัดกลุ่มสนทนา ในหลายๆครัวเรือน มีการจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้า ตลาด ได้พบกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงตามข้างคูคลอง ทั้งสุนัขที่ตัวอ้วนและเป็นมิตร วัวที่ตัวใหญ่หูยาว ควาย

อื่นๆ

เมนู