ชื่อบทความ:     การลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
พื้นที่
           :       แสลงโทนหมู่ 7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:      ข้าพเจ้า นายจิรวัฒน์ ตาประโคน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


หมู่บ้านแสลงโทน ม.7 เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้น มีการขุดคูน้ำหรือคูเมืองละลม เป็นคูเมืองเก่าล้อมรอบชุมชนและกำแพงดินเป็น 3 ชั้น เพื่อใช้ป้องกันภัยศัตรู ผู้รุกราน และเพื่อกักเก็บน้ำและอาหาร ลักษณะของผังเมืองจะเป็นรูปวงรีวางตามแนวตะวันออก ตะวันตก  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจและเข้าแจ้งผู้นำชุมชน บ้านแสลงโทน ม.7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนในการลงพื้นที่สำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
                   ในการลงพื้นที่สำรวจแบบโดยข้าพเจ้าได้ใช้แบบสอบถามของแบบฟอร์ม 01 และ 02 เพื่อเก็บข้อมูลให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด จากวันที่6-17 เป็นชุมชนที่แออัด มีประชาชนจำนวนมากอาศัย ลักษณะบ้านเรื่อนบ้านที่ติดกัน ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก ภาษาที่ใช้คือภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรและไทย ผู้สูงอายุส่วนมากที่อยู่บ้านและไม่มีอาชีพมีรายได้จากเบี้ยผู้สุงอายุ
                สิ่งดีประทับใจเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ รอบล้อมด้วยคูน้ำมี ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยกันและมีการรวมกลุ่มทำอาชีพทอเสื่อกก เป็นรายได้หลักและเสริมและให้ความร่วมมืออย่างดี

ภาพประกอบกิจกรรม

                       

                        

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู