ชื่อบทความ:     การลงพื้นที่สำรวจชุมชนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
พื้นที่           :       แสลงโทนหมู่ 6 และ หมู่ 7 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:      ข้าพเจ้า นายจิรวัฒน์ ตาประโคน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


              หมู่บ้านแสลงโทน หมู่6 เป็นคูเมืองเก่าล้อมรอบชุมชนและกำแพงดินเป็น 3 ชั้น เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ป้องกันภัยศัตรู ผู้รุกราน และเพื่อกักเก็บน้ำและอาหาร ลักษณะของผังเมืองจะเป็นรูปวงรี ซึ่งปัจจุบันมีความเจริญพัฒนาตามยุคสมัยทำให้ชาวบ้านมีอาชีพหลากหลาย ในการลงพื้นที่สำรวจแบบโดยข้าพเจ้าได้ใช้แบบสอบถามของแบบฟอร์ม 01 และ 02 และ 06 เพื่อเก็บข้อมูลให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้นำชุมชน จากการลงพื้นที่คนในชุมชนจะอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพรับจ้างและมีชาวบ้านบ้างกลุ่มรวมตัวกันทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้อีกทาง
สิ่งที่ประทับใจอาชีพเสริมของกลุ่มชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านประ10-15คน ว่างจากการทำนา มาทำการทอเสื่อจากต้นกกแปรรูป ส่งขายพ่อต้าคนกลาง มีรายได้อยู่ที่เดือนละ6000-7000บาท
ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูลสภาพการกาศ สัญญาอินเตอร์เน็ต และข้อมูลบ้างอย่างชาวบ้านไม่สามารถบอกได้ เช่น เงินออมในสุมดบัญชี หนี้สิ้น ที่เป็นอยู่
การแก้ปัญหา การเข้าไปหาบ่อยๆทำให้ชาวบ้านคุ้นเคยสร้างความเชื่อใจและความไว้ใจในการให้ข้อมูล

ภาพประกอบกิจกรรม

คลิปวีดีโอ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู