ชื่อบทความ  : ID01- มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนตำบลแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน   บ้านแสลงโทน  ตำบลแสลงโทน  อำเภอ แสลงโทน จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

      มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนตำบลแสลงโทน     

                 1.   ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิค19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  หมายถึง ผู้ที่มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการอย่างน้อยอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับในช่วง14 วันก่อนป่วยมีประวัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
1) มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19
2) เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง (ประเทศที่มีการรายงานโรค/พื้นที่ที่มีการรายงาน
ผู้ป่วยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา)

                  2.  ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วยที่มีโอกาสสัมผัสสารคัด
หลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 โดยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
มีประวัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
         1) อาศัย/พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ในขณะมีอาการ และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค19
         2) อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 และมีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม
        3)เดินทางในกลุ่มทัวร์เดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค19
        4) เดินทางด้วยยานพาหนะโดยสารเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิค19 ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาที
กรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น  ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกันกรณีเครื่องบิน คือ ผู้ที่นั่งใกล้ผู้ป่วย (ในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้าและ 2 แถวหลัง)
พนักงานบริการที่ให้บริการในโซนที่ผู้ป่วยนั่ง
       5) บุคคลนอกเหนือจาก 1 -4 ที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย ซึ่งรวมระยะเวลา
ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า 5 นาท


ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู