ชื่อบทความ  :  ID01- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่1 และหมู่4 ตำบลแสลงโทน อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน   บ้านแสลงโทน  ตำบลแสลงโทน  อำเภอ แสลงโทน จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวชลธิชา  แผนสมบูรณ์
ประเภท  :  ประชาชน

สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

         ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านแสลงโทนหมู่1 และหมู่ 4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เพิ่มเติมหมู่ 1 และหมู่ 4 โดยอาชีพส่วนใหญ่  เกษตรกร เป็นหลักและรับจ้างทั่วไป   ค้าขาย  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ว่างจากการทำนาจะทำอาชีพเสริม เช่น ทอเสื่อกก  ทำไม้กวาด  จักรสาร   ทำพวงหรีด จากการได้สอบถามคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนตั้งเป็นกลุ่มกัน เช่น ทอเสื่อกกและทำพวงหรีด  มีสมาชิก 10 กว่าคนขึ้นไป หรือมีการทำพวงหรีด (แบบเดี่ยว) มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี  มีการคิดลายขึ้นมาเอง และได้ดูจากยูทูป ซึ่งได้ลวดลายใหม่ๆมาทำ เป็นอาชีพเสริม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทำ มีปํญหาช่องทางการตลาด คือทำแล้วไม่ได้จำหน่ายนอกพื้นที่คือทำแล้วขายเฉพาะในชุมชน ซึ่งอาจทำให้รายได้น้อยลง และเป็นหนี้สิน มีการกู้ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอาจมีหลายปัจจัย เช่น  การทำเกษตร  ค่าใช้จ่ายอุปโภค-บริโภค  ค่าส่งเสียบุตรหลานเรียน  และอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจในตำบลแสลงโทนนั้น มีดังต่อไปนี้

         วัด มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นที่ศรัทธา

          อ่างเก็บน้ำหรือสระรอบๆหมู่บ้าน  มีอ่างเก็บน้ำเป็นของแต่และหมู่ เพื่อนำมาใช้เป็นน้ำประปาของแต่ละหมู่นั้นๆ

         แหล่งโบราณสถานเช่น กำแพงดินโบราณ มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันจะมีให้เห็นลดน้อยลง

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล

 1  เวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูลไม่ค่อยพบเจอผู้คน ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ

 2  ชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

การแก้ปัญหา

ต้องลงพื้นที่ตอนเย็น  16.30- 18.00  หรือ  ลงพื้นที่หลังวันที่15 ของทุกเดือน เช่น 16  เพราะเป็นวันหยุด

ภาพประกอบกิจกรรม

 


คลิปวีดีโอตำบลแสลงโทน

 

อื่นๆ

เมนู