ชื่อบทความ ID01-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มเติม หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ หมู่2 บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลักขณา ใจมาลา

 

สิ่งที่เห็นและประทับใจ

การได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการสำรวจข้อมูลครัวเรือนภายในหมู่2 บ้านแสลงโทน สิ่งที่พบเห็นก็จะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การประกอบอาชีพที่ทำอยู่ในแต่ละวันส่วนมากที่พบเห็นก็จะเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การเลี้ยงสัตว์ หมู ไก่ วัว ควาย มีการค้าขายบ้าง แต่อาชีพที่คนภายในชุมชนทำมากที่สุดคือ เกษตรกร การทำนา  และสิ่งที่น่าประทับใจอย่างแรกเมื่อได้ลงสำรวจข้อมูลก็คือ ชาวบ้านภายในชุมชนมีน้ำใจ ชุมชนมีความสงบ มีธรรมชาติ ร่มรื่นน่าอาศัยอยู่

 

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล

ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็คือ การไม่ชินเส้นทาง ทำให้เก็บข้อมูลได้ล่าช้า บ้านที่อยู่ติดกันมากเกินไปทำให้สับสนว่าเก็บข้อมูลหลังไหนไปแล้วบ้าง

 

การแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหาในการไม่ชินเส้นทางก็คือการที่ให้คนภายในพื้นที่แนะนำเดินให้ทั่วหมู่บ้านก่อนที่จะแบ่งกันกันลงพื้นที่ และการที่สับสนในเรื่องการเก็บข้อมูลบ้านหลังไหนไปแล้วบ้าง จะใช้บ้านเลขที่เป็นเกณฑ์หลักในการจำแนก โดยการที่ลงพื้นที่บ้านเลขที่เท่าไหร่ไปแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปในแชทกลุ่มเพื่อให้เพื่อนคนอื่นได้ทราบจะได้ไม่ลงซ้ำกัน โดยบ้านเลขที่ทั้งหมดของหมู่บ้านได้ไปติดต่อขอจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้เก็บมา

 

ภาพประกอบกิจกรรม

     

 

คลิปวีดีโอ

อื่นๆ

เมนู