วิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านแสลงโทน โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะมีอาชีพ เกษตรกร ค้าขาย เป็นอาชีพหลักและมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น  เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงสุกร เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน

ความประทับใจ ทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการทําพิธีบวงสรวงทําบุญอุทิศเเด่บรรพบุรุษ เเละเเห่ตาปู่ตาจ๊ะห์เซราะ ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเเสลงโทนเป็นคนไทยเชื้อสายเขมร ทําให้หมู่บ้านเเสลงโทนมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เเละบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยเชื่อสายเขมร เช่น พูดภาษาเขมร

ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล
เนื้องด้วยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยระบาดรอบที่สาม ทำให้ลำบากในการเก็บข้อมูลต้องใส่หน้ากากการสื่อสารก็จะไม่สะดวก

อื่นๆ

เมนู