ชื่อบทความสถานการณ์โควิด-19  และแนวทางการป้องกันของชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน

พื้นที่: หมู่ 1  บ้านแสลงโทน  ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวธัญธารีย์   ธรรมวัฒน์กิตติ


สถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการป้องกันของชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน

จากผู้ปฎิบัติงานในตำบลแสลงโทนได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ อสม. ผู้ที่รับผิดชอบดูแลสถานการณ์โควิค-19 ในชุมชน  หมู่ที่ 1   อสม. ยวน  โสประโคน  มีแนวทางการป้องกันข้อมูลดังนี้
1. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ  ฉีดแอลกอฮอล์  บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่
2. กักตัว  14  วันเดินทางมาจากจุดเสี่ยงตามมาตรการของสาธารณสุข   อยู่ในบ้านมีป้ายปิดที่หน้าบ้านมาจากจุดเสี่ยง
ทาง อสม.จะเข้ามาเช็คสุขภาพทุกวันในช่วง  14  วันว่ามีอาการไข้  ปวดศรีษะ   ไอ   หรือไม่แต่ละพื้นที่จะมี อสม.รับผิด                      ชอบ   บันทึกเก็บข้อมูล รายงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนแสลงโทน
3.  เดินทางมาจากพื้นที่อื่นต่างจังหวัดต้องกักตัว   14  วัน  เช่นกัน  อสม. จะจัดทีมงานไปตรวจวัดอุณหภูมิ
ขณะนี้ที่่หมู่ 1  มีกัก  ตัว  10  กว่าคน  อยู่
4. ออกนอกบ้านสวมใส่หน้ากาก    เจลล้างมือบ่อยๆ    พยายามอยู่ห่างกัน
5. รณรงค์ให้ชุมชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันทุกคน  ดำเนินการลงทะเบียนไปแล้ว 300  กว่าคน
6. ผู้อำนวยการโรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนแสลงโทน  นายศุภกิจ  ลีประโคน  มีการประชุม  อสม. เดือนละครั้ง
แจ้งสถานการณ์ให้ทางชุมชนรับทราบทุกวัน  จะได้ป้องกันตัวเองว่าจุดไหน
7.  ทางอำเภอ  ขอความร่วมมือช่วงนี้ให้งดจัดงานต่างๆ  ยกเว้น งานศพ
8.  ช่วงนี้  ตลาดนัด  งดจัดตลาดไปชั่วคราว
9.  อสม.  หมู่ที่  1   มี่ทั้งหมด  22  คน    ประธานอสม.   นายสุเพ็ญ  พรมเอาะ
รองประธานอสม.   นายศร    กลั่นประโคน
นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆในชุมชนให้ความร่วมมือ  ในการป้องกันโควิดเป็นอย่างดี    รวมทั้งในการจัดกิจกรรมต่างๆทางอสม.จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลคัดกรองให้ทุกครั้ง   ขอขอบคุณ  อสม. ยวน  โสมประโคน ให้ข้อมูลในครั้งนี้  ขอให้กำลังใจทีม อสม. ทุกคนคะ
ฝากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19  ทุกคนคะ


ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่  และมาตรการป้องกันโควิด-19  

อื่นๆ

เมนู