1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนเมษาย นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนเมษาย นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง


ชื่อบทความ : ID01 –สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนเมษายน

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อเจ้าของบทความ : นายวงศ์สถิตย์  อานประโคน


          สวัสดีครับ กระผมนายวงศ์สถิตย์ อานประโคน  ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ  ID01 – ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

          ในวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน  2564 กระผมได้รับมอบหมายในการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 กระผมได้รับมอบหมายในการทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน 

          ในวันที่ 1 เมษายน 2564 กระผมได้รับการมอบหมายให้ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ “เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปได้ทำการขอประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

          ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กระผมได้รับการมอบหมายให้ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ “เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และในช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปได้ทำการตั้งเบิกค่ารักษาทางการแพทย์ของผู้ประกันตน

          ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 กระผมได้ทำการเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ด้านสังคม Social Literacy

          ในวันที่ 5 เมษายน 2564 กระผมได้รับการมอบหมายให้ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ “เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และจัดทำการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และการจัดทำการขอเบิกค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย

          ในวันที่ 6 เมษายน 2564 กระผมได้ทำการเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ด้านสังคม Social Literacy

          ในวันที่ 7 เมษายน 2564 กระผมได้จัดทำปบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก

          ในวันที่ 8 เมษายน 2564 กระผมได้ลงแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ลงพื้นประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนมาตรา40 ณ ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ และจัดทำการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล

          ในวันที่ 9 เมษายน 2564 กระผมได้จัดทำการอนุมัติทันตกรรม และจัดทำคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และตรวจสอบกรณีชราภาพ

          ในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2564 กระผมได้ทำการเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ด้านการเงิน Financial Literacy

          ในวันที่ 16 เมษายน 2564 กระผมได้จัดทำการอนุมัติทันตกรรม และจัดทำคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และตรวจสอบกรณีชราภาพ และทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวคที่ 1 

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์


 

 

 

 

 

 

ภาคผนวคที่ 2 

การปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

 

 

 

 

ภาคผนวคที่ 3 

ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ “เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง


ภาคผนวคที่ 4

ออกหน่วยโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม  สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ


          โดยสรุป เดือนเมษายน หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเนื้องานแล้วนั้น การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.หนองบัว อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น และการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกันตนให้เป็นฐานข้อมูลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก

 

 

อื่นๆ

เมนู