1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนพฤษภาคม นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนพฤษภาคม นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง


ชื่อบทความ : ID01 –สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนพฤษภาคม 

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อเจ้าของบทความ : นายวงศ์สถิตย์  อานประโคน


          สวัสดีครับ กระผมนายวงศ์สถิตย์ อานประโคน  ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ  ID01 – ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

          ในวันที่ 19 – 30 เมษายน  2564 กระผมได้รับมอบหมายในการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

          ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กระผมได้จัดทำการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และการจัดทำการขอเบิกค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย 

          ในวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2564 กระผมได้ลงแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน และจัดทำการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล และการลงรับหนังสือราชการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

          ในวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2564 กระผมได้ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน  เกี่ยวกับงานประกันสังคมตามมาตรา 40 บนฐานข้อมูล อิเล็กทรินิกส์ และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก  บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กระผมได้จัดทำการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

             

 

 

 

 

ภาคผนวกที่

” ออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 “

 

         

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตน  เกี่ยวกับงานประกันสังคมตามมาตรา 40 บนฐานข้อมูล อิเล็กทรินิกส์ และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก  บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู