1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนมิถุนายน นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนมิถุนายน นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  สาขานางรอง


ชื่อบทความ : ID01 –สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2564 

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อเจ้าของบทความ : นายวงศ์สถิตย์  อานประโคน


          สวัสดีครับ กระผมนายวงศ์สถิตย์ อานประโคน  ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ  ID01 – ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย ซึ่งได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

          กระผมได้รับมอบหมายในการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี  หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน การทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ งานการเงินเกี่ยวกับการทำบัญชีรายจ่ายเงินทดแทน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ในเดือนมิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมตามมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำการอนุมัติรอจ่าย การขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์ (ประกันสังคม) บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก  

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยการทำ Infographic

ผลงานของ : นายวงศ์สถิตย์  อานประโคน

 


 

 

 

 

 


            โดยสรุป เดือนเมษายน หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเนื้องานแล้วนั้น การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นการออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40 ตาม “โครงการ 1 ตำบล ทุกหมู่บ้าน”  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่ ณ อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นตำบลต้นแบบ 1 ตำบลร้อยเปอร์เซ็น และการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกันตนให้เป็นฐานข้อมูลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น และการจัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก

 

อื่นๆ

เมนู