ชื่อบทความ สิ่งที่พบเห็นเเละความประทับใจในการลงพื้นที่สํารวจข้อมูล ม.1 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พื้นที่  บ้านแสลงโทน ม.1
ชื่อเจ้าของบทความ นาย สุทธิพงษ์ อุ่นจิตต์

ข้อมูลทั่วไป บริบทของหมู่บ้าน   

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้าน แสลงโทน ต. แสลงโทน อ.ประโคนชัย หมู่1  บ้านแสลงโทนเป็นชุมชนโบราณสันนิฐานว่ามีอายุประมาณ1500ปี สมัยทวารวดี จะมีสระน้ำและกำแพงดินล้อมรอบหมู่บ้าน ลักษณะบ้านเรือนจะเป็นชุมชนที่แออัดและมีประชากรเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักรองลงมาก็จะเป็นอาชีพก่อสร้าง และมีชาวบ้านบางกลุ่มมีอาชีพการจักรสานและทอผ้าเป็นอาชีพเสริม  ทุกๆปีจะมีประเพณีแห่ตาปู่ปีละครั้ง และจะมีชมรมผู้สูงอายุ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเขมร

สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับหมู่บ้าน

บ้านแสลงโทนเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่สมาชิกในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง และยังมีอาชีพที่สำคัญ นอกเหนือจากการทำการนา ก็คือ การปลูกดอกดาวเรือง โดยจะมีการปลูกตลอดทั้งปี โดยมีดอกดาวเรืองจะมี 2 แบบ คือ สีเหลืองอ่อนและสีเหลืองทองและจะส่งตลาดที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งรับซื้อหลังทั้งยังมีส่งตามออร์เดอร์

รูปภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู