ชื่อบทความ : ID01 – อาชีพเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ให้ครอบครัวและบริบทของหมู่บ้านแสลงโทนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน : หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวศรัณยา สวยรูป

ข้อมูลทั่วไป (บริบทชุมชน)
         ตำบลแสลงโทน เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอประโคนชัย เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลเรียกว่า “สภาตำบลแสลงโทน” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 กันยายน 2513 ต่อมาได้เลื่อนฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา
มีลักษณะพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทิศใต้ สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 180 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างตัวจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวง หมายเลข 2445 ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 36.45 ตารางกิโลเมตร
สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
      จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าบริบทของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนแต่ละหลังติดกัน ถนนแคบ ส่วนมากคนในพื้นที่จะออกไปรับจ้างทำงาน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง แต่ยังมีบางกลุ่มที่ประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอเสื่อ โดยในการทอเสื่อก็จะทำในช่วงเวลาว่างหลังจากการทำเกษตร

 

  • สถานีตำรวจที่รกร้าง

 

  • บ้านร้าง บ้านสมัยอดีต
  • มีจุดคัดแยกขยะ แต่ไม่มีขยะ

การเก็บพื้นที่ประชาชน คนสูงอายุให้ความร่วมมือดีค่ะ น่ารัก


อื่นๆ

เมนู