ชื่อบทความ : นํ้าหมักมหัศจรรย์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิต
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาวปวริศา กอมประโคน


          ในห้วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยทําการเกษตรโดยการรับเอาเเนวคิดวิธีการมาจากชาติมหาอํานาจไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีเครื่องทุ่นเเรง เช่น การใช้รถไถเเทนการใช้ควายไถนา การใช้รถเกี่ยวข้าวเเทนการลงเเขกเกี่ยวข้าวโดยใช้เเรงงานคนเเบบในสมัยก่อน การใช้ปุ๋ยเคมี หรือผลิตภัณฑ์กําจัดเเมลง สิ่งเหล่านี้บางอย่างก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น บางอย่างจะเกิดผลดีในช่วงเเรกเเต่จะส่งผลเสียในระยะยาว เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีเเละยาฆ่าเเมลง ซึ่งนอกจะมีราคาที่สูงเเล้วในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็น ดินเสื่อมสภาพ  เเหล่งนํ้าเจือปนสารพิษ สารพิษตกค้างในพืชพันธ์ุทางการเกษตรเเละเมื่อบริโภคเข้าไปจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาได้
          ในปัจจุบันได้มีเกษตรกรหลายรายได้หันมาทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเเละธรรมชาติจัดการเเก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่พึ่งพาสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดอันตรายเเละราคาเเพง เเต่หันมาใช้ปุ๋ยหมักนํ้าหมักชีวภาพเเทนปุ๋ยเคมี ส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้นเเละส่งผลดีต่อสิ่งเเวดล้อมในระยาว
          ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2664 ทางทีมงาน U2T ตําบลเเสลงโทน ได้ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้เกษตรเเปลงใหญ่ตําบล   เเสลงโทน ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การทําปุ๋ยหมัก เเละนํ้าหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรกรตําบลเเสลงโทน ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทําปุ๋ยหมัก เเละนํ้าหมักชีวภาพ จากประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรเเปลงใหญ่ตําบลเเสลงโทน เเละเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

นํ้าหมักสูตรผักผลไม้
สรรพคุณ 
1. เร่งการเจริญเติบโตของราก ลำต้นและใบของพืช
2. ส่งเสริมการออกดอก และติดผล
3. เพิ่มคุณภาพของผลผลิตพืช
4. กระตุ้นการงอกของเมล็ด
5. เพิ่มการย่อยสลายตอซังพืช

วัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จำนวน 50 ลิตร (ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน)

·  ผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม
·  กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม (หรือน้ำตาลทราย 5 กิโลกรัม)
·  น้ำ 10 ลิตร (หรือให้ท่วมวัสดุหมัก)
·  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง (25 กรัม)

วิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

1. หั่นหรือสับวัสดุพืชให้เป็นชิ้นเล็กๆ
2. ผสมกากน้ำตาลกับน้ำในถังหมักคนให้ส่วนผสมเข้ากัน
3. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสมของกากน้ำตาลกับน้ำ คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
4. นำเศษพืชใส่ลงไปในถังหมัก และคนส่วนผสมให้เข้ากัน
5. ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม
6. ในระหว่างหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น

การใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพในพื้นที่การเกษตร


รูปภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู