1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01.ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นายราชันย์ จันทมั่น)

ID01.ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นายราชันย์ จันทมั่น)

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นายราชันย์ จันทมั่น

 

ผมและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 2  คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางสำนักงานจึงมีคำสั่งงดออกพื้นที่ และได้ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง

จึงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง คือลงรับหนังสือทางราชการ
บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน


จัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


และขึ้นทะเบียนนายจ้าง เพื่อนำชื่อลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม ให้ลูกจ้างได้มีสวัสดิการคุ้มครอง

อื่นๆ

เมนู