ชื่อบทความ : Reuse=การนํากลับมาใช้ใหม่
พื้นที่ :  ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก)

การใช้ซ้ำ หรือReuseคือ การนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะและพลาสติก ที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้คุ้มค่าที่สุด เพราะ  “การใช้ครั้งเดียว”ทำให้เกิดขยะมากเกินจำเป็น และสูญเสียทรัพยากรในการผลิตวัสดุเหล่านี้ซ้ำเพื่อใช้เพิ่มเติมอีกด้วย

วิธีการใช้ซ้ำ หรือ Reuseสามารถทำง่ายๆได้เองโดยไม่ต้องผ่านโรงงาน โดยมี 2 วิธีดังนี้
      1. การนำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการเดิม เช่น นำภาชนะที่เคยใส่อาหารมาใช้ใส่อาหารอีกครั้ง
      2. การนำกลับมาใช้ซ้ำโดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ เช่น การนำกล่องคุกกี้ที่หมดแล้วมาใช้ใส่ของ การประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากล้อรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว 
อ้างอิงจาก REUSE คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2564.จาก  https://sites.google.com/site/karnaklabmachihim/home/recycle 
          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T ตําบลเเสลงโทนได้จัดกิจกรรมจัดการขยะในครัวเรือน โดยได้มีตัวเเทนหมู่บ้านในตําบลเเสลงโทนทั้ง 7 หมู่บ้านรวมทั้งสมาชิกทีมงาน U2T เข้าร่วมกิจกรรมกินอย่างพร้อมเพรียง โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผศ.สนิท พาราษฎร์ อาจารย์ผศ.ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ เเละอาจารย์อ.วิชัย เกษอรุณศรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ เเละสาธิตวิธีการจัดการขยะจําพวกขวดพลาสติกโดยการนํามาประดิษฐ์ดัดเเปลงเป็น กระถางใส่ไม้ประดับ เเจกันดอกไม้ กระปุกออมสิน เเละที่วางดินสอปากกา กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นได้ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าโดยการนํามาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการจัดการขยะในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู