ชื่อบทความ : ชุมชนแสลงโทนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านหนองบอน หมู่ 5 ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวภัสรา อาษาภักดิ์

บทนำ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยและชุมชน  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชนชนเกิดการร่วมมือกันทำงาน

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าลงพื้นที่ บ้านหนองบอน หมู่ที่  5  ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  ได้เข้าไปสอบถามกับทางผู้นำชุมชนให้ชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ข้าพเจ้าเหละทีมงานได้มีการลงพื้นที่จัดการมอบหมายอุปกรณ์และดอกไม้ในการจัดแต่งหน้าบ้านให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ และมีการร่วมมือของทีมงานและประชาชนช่วยกันจัดแต่งป้ายหน้าบ้านมีการจัดตกแต่งหน้าบ้านปลูกดอกไม้ให้ดูสวยงาม กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ในบทบาทหน้าที่่ของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการขยะ ส่งผลสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้าน และภายในชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ จะก่อให้ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรักผูกพันธ์ต่อโครงการนั้น ๆ จะช่วยเน้นย้ำให้เกิดความรู้สึกว่า โครงการนั้นเป็นความรับผิดชอบ และเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาเอง กิจกรรมทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนจะต้องเกิดจากการคิด ตัดสินใจ วางแผน และดำเนินการโดยประชาชน นักพัฒนามีหน้าที่กระตุ้นให้ชาวบ้าน กล้าคิด สามารถค้นหาปัญหาและความต้องการ และตัดสินใจริเริ่มโครงการต่าง ๆ ได้เอง ซึ่งการที่นักพัฒนาจะทำได้จำเป็นต้องเข้าไปหาประชาชน กระตุ้นยั่วยุโดยใช้มาตรการต่าง ๆ (การฝึกอบรม, ประชุมกลุ่มอภิปราย กลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาท ฯลฯ) ให้ชาวบ้านกล้าคิดกล้าแสดงออก โดยนักพัฒนาอาจให้ข้อมูลหรือการชี้แนะที่จำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของชาวบ้าน

 

 

เอกสารอ้างอิง

http://human.cmu.ac.th/home/hc/ebook/006103/lesson10/02.htm

Tags:

อื่นๆ

เมนู