ชื่อบทความ : การปลูกผักสวนครัวของชาวบ้าน หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอัครพล  กันรัมย์


สิ่งที่ประทับใจ
          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 3 พบว่าประชาชนบางส่วนมีการปลูกผักสวนครัวไว้ประกอบอาหารเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ได้แสดงถึง พระวิริยะอุตสาหะ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงทุ่มเทพระวรกาย สติปัญญา ค้นคว้าหาแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์  มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยืนนาน เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดเวลามากกว่า 50 ปี สามารถกล่าวได้ว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์นั้น สมควรอย่างยิ่งที่พสกนิกร จักได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ทรงแนะนำ สั่งสอน อบรมเพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุข  ด้วยการพัฒนาประเทศ ที่จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอน ต้องร่วมกันสร้างพื้นฐานของชีวิต อันได้แก่ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่  โดยใช้วิธีการพร้อมอุปกรณ์ที่ประหยัด และถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีพื้นฐานที่มั่นคงเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว

หลักที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย  ความพอมีพอกิน การปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้านสัก 2-3 ชนิด โดยเฉพาะไม้ผลที่ใช้ในการประกอบอาหาร  มีไว้กินเองในครัวเรือน มีมากเหลือกินแล้วนำไปขาย ได้เงินเก็บไว้ใช้    ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ ปราศจากกลิ่นเหม็นอับ ใช้ของที่เป็นธรรมชาติ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รู้จักพอเพียงในความเพียงพอ รู้จักประมาณตน  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ” การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ”

ดังครอบครัวของคุณจินดา  กันรัมย์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการการปลูกพืชสวนครัวไว้กินเอง ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และพวกเด็ก ๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ทำให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น ดังนั้น การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว ช่วยให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกาย และช่วยลดภาวะค่าครองชีพ ซึ่งคุณจินดา  กันรัมย์ ได้ปลูกผักสวนครัวที่ประกอบด้วย กะเพรา ตั้งโอ๋ ตะไคร้ พริก ฯลฯ และยังมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกและหอยโข่งอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างในการดำเนินชีวิต

ภาพประกอบกิจกรรม


คุณจินดา กันรัมย์ เจ้าของแปลงผักสวนครัว

บ่อปลาดุก

แปลงผักสวนครัว

ตั้งโอ๋

แปลงพริก

บ่อปลาดุก

บ่อหอยโข่ง

บ่อหอยโข่ง

หอยโข่ง


วีดีโอการลงพื้นที่


แหล่งอ้างอิง : https://www.kroobannok.com/5004
https://sites.google.com/site/economicsite123/home/kar-pluk-phak-swn-khraw

อื่นๆ

เมนู