1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. ID01-ทักษะอาชีพของประชาชนและบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID01-ทักษะอาชีพของประชาชนและบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 3 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ทักษะอาชีพของประชาชนและบริบทของชุมชนจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายอัครพล  กันรัมย์


ข้อมูลทั่วไป (บริบทหมู่บ้าน)
          บ้านแสลงโทน เป็นเมืองที่มีการอาศัยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย หรือราวประมาณ 2,000 – 1,500 ปี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทิศใต้ สภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 180 เมตร และพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอประโคนชัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างตัวจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศใต้ ตามทางหลวง หมายเลข 2445 ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 36.45 ตารางกิโลเมตร

สิ่งที่น่าสนใจ/การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
          จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าบริบทของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนแต่ละหลังติดกัน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่แอดอัดบ้านเรือนแต่ละหลังอยู่ห่างกันเนื่องจากอยู่ติดบริเวณทุ่งนา ในส่วนของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรแต่ยังมีบางกลุ่มที่ประกอบอาชีพเสริม เช่น การทอเสื่อ โดยในการทอเสื่อก็จะทำในช่วงเวลาว่างหลังจากการทำเกษตร ซึ่งมีการปลูกต้นกกเอง ช่วยในการประหยัดต้นทุนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ที่ได้บางส่วนก็ขายโดยจะมีคนมาซื้อที่บ้านสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งและบางส่วนก็เก็บไว้ใช้ในเวลาที่มีงานบุญต่าง ๆ

ภาพการลงพื้นที่ 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ

แหล่งอ้างอิง : ตำบลแสลงโทน


อื่นๆ

เมนู